ΙΕΚ στην Μεγαλόπολη από τη ΔΕΗ!

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016
Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, Δημήτρης Καρέλης ανακοίνωσε ότι μετά από δική του πρόταση δημιουργείται ένα ΙΕΚ που ακουμπάει πάνω στις πιστοποιημένες δομές του ήδη υπάρχοντος ΚΕΚ της ΔΕΗ.Το ΙΕΚ αυτό θα έχει δομή και στην Μεγαλόπολη, ενώ αντίστοιχές δομές θα υπάρχουν ακόμα στην Πτολεμαΐδα, στην ΑΘήνα και στην Φλώρινα. Η εκπαίδευση αυτή θα αφορά ενεργειακά αντικείμενα και πολύ σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι εγγραφές από τον Οκτώβριο!!! Πηγή: www.kalimera-arkadia.gr
Διαβάστε την συνέχεια...

ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016
  Ενημέρωση για τα Δημόσια ΙΕΚ, δυνατότητες- ευκαιρίες- προοπτικές Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποϕοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποϕοίτους Σ.Ε.Κ. Η ϕοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στόχο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παράσχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι των Ι.Ε.Κ. είναι οι εξής:
 1. Να παρέχουν στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2. Να τους εξασϕαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
3. Να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
 4. Να διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
5. Να εξασϕαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιϕερειακό επίπεδο. Η ϕοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που  εγγράϕονται, απαλλάσσονται, εϕόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 από την υποχρέωση ϕοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρϕωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου. 

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εϕαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει επίσης  ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποϕοίτων των Ι.Ε.Κ. Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ., έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με εθνική χρηματοδότηση. 

Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης των αποϕοίτων, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς κ.τ.λ., αλλά και σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού. Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόϕηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως την τοπική αγορά εργασίας.

 Αυτό επιτυγχάνεται με:
 1. την επιλογή και τη διαμόρϕωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας 
2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
 3. τη ϕιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασϕαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους

 Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ-ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, ολοκληρώνοντας τη ϕοίτηση τους σε 2 εξάμηνα και το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης.

 Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
 Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. 

Πλεονεκτήματα ϕοίτησης στα Δημόσια ΙΕΚ και η διαϕορά τους από άλλες δομές εκπαίδευσης: 
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη κατάρτιση, καθώς δέχονται κυρίως αποϕοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσϕέρουν.
 β) Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. 
γ) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
 δ) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον σε κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
ε) Οι πιο πολλές ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόϕοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υϕιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.
 στ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης. 

Τα Δημόσια ΙΕΚ έχουν 91 νέες καινοτόμες σύγχρονες και μοντέρνες ειδικότητες.
 Οι νέες ειδικότητες του Δημοσίου ΙΕΚ  Τρίπολης για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 είναι:
 1. ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
5. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ 
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games) 
9. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   

Η  υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηϕίων καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ έχει ξεκινήσει  από τη Δευτέρα 5-9-2016 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00. 
Δεν θα δοθεί παράταση.

 Στο σύνδεσμο: https://diek.minedu.gov.gr θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηϕίων που ενδιαϕέρονται να εγγραϕούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εννέα (9) νέες ειδικότητες στο ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Οι νέες ειδικότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και κυρίως της τοπικής αγοράς εργασίας. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραϕών. Για περισσότερες πληροϕορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς www.gsae.edu.gr & του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  www.inedivim.gr Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόϕηση των αποϕοίτων στην αγορά εργασίας. Καλή χρονιά σε όλους τους σπουδαστές.

   Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης    
 Ιωάννης   Δημ.  Κατσίρης
Διαβάστε την συνέχεια...

Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλλωτών

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλλωτών Μεγαλόπολης αποχαιρέτησε το καλοκαίρι από το υπέροχο νησί του Ιονίου, την Κεφαλλονιά, με προσκύνημα στον Άγιο Γεράσιμο και επίσκεψη στα αξιοθέατα του νησιού. Η εκδρομή ήταν διήμερη και πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2016.   

 Το λεωφορείο με τους εκδρομείς από τη Μεγαλόπολη με προορισμό την Κεφαλλονιά έκανε την πρώτη στάση για το απαραίτητο καφεδάκι στην Κυλλήνη. Επιβιβαστήκαμε στο πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» και φτάνοντας στην Κεφαλλονιά ξεκινήσαμε για τον πρώτο μας σταθμό, το Σπήλαιο Δρογκαράτης και ακολούθησε η Σάμη για φαγητό και το Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Επόμενος σταθμός μας η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου για προσκύνημα του ιερού σκηνώματος του Αγίου και να λάβουμε τη χάρη και τη βοήθειά του. Αργά το απόγευμα φτάσαμε στο Αργοστόλι και το βράδυ διασκεδάσαμε με ζωντανή μουσική και κεφαλλονίτικες καντάδες από τοπικό συγκρότημα με παρέα μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα που έκανε βόλτες στη θάλασσα.     

 Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο Ληξούρι, την «αντίπαλη» πόλη του Αργοστολίου και επιστροφή στο Αργοστόλι για παρακολούθηση αγώνων τηλεκατευθυνόμενων σκαφών στη θάλασσα. Πριν πάρουμε το πλοίο της επιστροφής κάναμε στάση στην παραλιακή Σκάλα για μπάνιο και το μεσημεριανό μας φαγητό. Τελευταίο σταθμός η παραλία της Κουρούτας στην Αμαλιάδα για τον απογευματινό καφέ δίπλα στην θάλασσα.      
Φτάσαμε αργά το βράδυ στη Μεγαλόπολη αποχαιρετώντας το καλοκαίρι γεμάτοι νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις από το νησί της Κεφαλλονιάς.      

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδρομή και μας χάρισαν ο καθένας με το δικό του τρόπο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές και το Τουριστικό Γραφείο του Στάθη Λιακόπουλου για την συνεργασία που είχαμε.     

 Περισσότερες φωτογραφίες και video μπορείτε να δείτε στο blog του συλλόγου
http://mallota-arcadias.blogspot.gr/
Διαβάστε την συνέχεια...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ     

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι η  υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηϕίων καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5-9-2016 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00. Δεν θα δοθεί παράταση.

Στο σύνδεσμο: https://diek.minedu.gov.gr

θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηϕίων που ενδιαϕέρονται να εγγραϕούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα(10) νέες ειδικότητες στο ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 

Οι νέες ειδικότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραϕών.   Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόϕηση των αποϕοίτων στην αγορά εργασίας. Καλή χρονιά σε όλους τους σπουδαστές.  

 Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης
     Ιωάννης   Δημ.  Κατσίρης
Διαβάστε την συνέχεια...

Γορτυνία: Όχημα έπεσε σε γκρεμό, νεκρός ο οδηγός

Ενας άνδρας 55 ετών έχασε την Παρασκευή τη ζωή του, όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην Γορτυνία και έπεσε σε γκρεμό.

Το Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος, στην περιοχή Χωματερής Βούτσι στο Κάτω Σπάθαρη της Γορτυνίας, έπεσε σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων.
Διαβάστε την συνέχεια...

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες νέους των Μαλωτών

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες νέους του χωριού μαςΤο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλωτών συγχαίρει θερμά τους μαθητές, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι κόποι και οι προσπάθειες χρόνων των παιδιών έφθασαν σήμερα στην ολοκλήρωση. Ξεκινά από σήμερα μία νέα περίοδος, ένα ταξίδι με όνειρα, φιλοδοξίες, εμπειρίες και εφόδια, τα οποία θα κουβαλούν σε ολόκληρη την ζωή τους.Ήταν μία δοκιμασία που οι μαθητές τη βίωσαν εν μέσω της οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας και των οικογενειών τους, που παρόλα αυτά δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους και έδωσαν τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια.Ανάμεσα στους επιτυχόντες βρίσκεται... ο ανιψιός του Προέδρου, η κόρη του Ταμία του Συλλόγου μας και τα παιδιά συγχωριανών μας:- ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ:ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χαράλαμπου και της Αγγελικής Κόκκοτα – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας-Θράκης - Καβάλα)ΚΛΑΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Ιωάννη και της Ιουλίας Μυλωνά - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ)ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία και της Αικατερίνης - Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ)- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ:ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αλεξάνδρου και της Μαρίας - Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Καλαμάτα)ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μυρσίνης – Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Λαμία)Συγχαρητήρια για την επιτυχία τους, ευχόμαστε καλή αρχή στη φοιτητική τους ζωή, καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.
Διαβάστε την συνέχεια...

  Ενημέρωση για τα Δημόσια ΙΕΚ, δυνατότητες- ευκαιρίες- προοπτικές

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

  Ενημέρωση για τα Δημόσια ΙΕΚ, δυνατότητες- ευκαιρίες- προοπτικές 

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποϕοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποϕοίτους Σ.Ε.Κ.
Η ϕοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στόχο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παράσχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι των Ι.Ε.Κ. είναι οι εξής: 1. Να παρέχουν στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση
2. Να τους εξασϕαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
3. Να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
4. Να διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
5. Να εξασϕαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο...

...Η ϕοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που  εγγράϕονται, απαλλάσσονται, εϕόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 από την υποχρέωση ϕοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρϕωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου. Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εϕαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει επίσης  ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποϕοίτων των Ι.Ε.Κ. Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ., έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με εθνική χρηματοδότηση.

 Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης των αποϕοίτων, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς κ.τ.λ., αλλά και σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού. 

Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόϕηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως την τοπική αγορά εργασίας.

 Αυτό επιτυγχάνεται με: 
1. την επιλογή και τη διαμόρϕωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας 
2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση 3. τη ϕιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασϕαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους 

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ-ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, ολοκληρώνοντας τη ϕοίτηση τους σε 2 εξάμηνα και το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης. 

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. 

Πλεονεκτήματα ϕοίτησης στα Δημόσια ΙΕΚ και η διαϕορά τους από άλλες δομές εκπαίδευσης: 
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη κατάρτιση, καθώς δέχονται κυρίως αποϕοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσϕέρουν. 
β) Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. 
γ) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). 
δ) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον σε κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
ε) Οι πιο πολλές ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόϕοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υϕιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα. 
στ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης. 

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ Τα Δημόσια ΙΕΚ έχουν 91 νέες καινοτόμες σύγχρονες και μοντέρνες ειδικότητες. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε για τις ειδικότητες που θα εγκριθούν σε κάθε Δημόσιο ΙΕΚ  της Περιϕέρειας Πελοποννήσου αλλά και της επικράτειας, ώστε οι ενδιαϕερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαϕέρον με ηλεκτρονική αίτηση επιλογής. 

Η πρόταση νέων ειδικοτήτων του Δημοσίου ΙΕΚ  Τρίπολης για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 είναι: 

1. ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
5. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ 
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games) 
9. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι εγγραϕές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν σε δύο(2) στάδια. Στο πρώτο(1) στάδιο οι υποψήϕιοι σπουδαστές θα κληθούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν μια αίτηση επιλογής με τρεις (3) προτιμήσεις  από τις εγκεκριμένες νέες ειδικότητες του ΙΕΚ. Στη συνέχεια και σε δεύτερο (2) στάδιο για να ολοκληρωθεί η εγγραϕή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Τρίπολης ϕωτοαντίγραϕο τίτλου σπουδών, ϕωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όλα τα άλλα έγγραϕα που έχουν επικαλεστεί στην αρχική τους αίτηση προκειμένου να εγγραϕούν. 

Για περισσότερες πληροϕορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς www.gsae.edu.gr   


Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης & εντεταλμένος Περιϕερειακός Σύμβουλος της Περιϕέρειας Πελοποννήσου σε Θέματα Δια Βίου Μάθησης  

Ιωάννης Δημ. Κατσίρης
Διαβάστε την συνέχεια...

NO! Tomorrow FESTIVAL

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016
Χωρίς πολλά λόγια και χωρίς πολλές εξηγήσεις, με μουσικάρες που εκτιμούμε και με μουσικούς που μας εκτιμάνε ολοκληρώνουμε τον φετεινό κύκλο εργασιών μας στο αγρόκτημἀ μας και σας καλούμε στο NO TOMORROW FEST, στις 20.08.2016.

Με line upRita Mosss BUS Plague Means of Payment Mr.Booze
Η ζωή στη φύση έχει μια νομοτέλεια και ῾δυστυχώς῾ τις περισσότερες φορές είναι πολύ σκληρή,όμως μέσα σε αυτό τον κύκλο υπάρχουν και στιγμές δημιουργίας και αναγέννησης.
Ετσι και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την φυσικά σκληρή καθημερινότητα με μικρές, αλλά σημαντικές για εμάς στιγμές ανάτασης.
Μία τέτοια στιγμή είναι και το  NO! Tomorrow FESTIVAL...
το Σαββάτο στις 20 Αυγούστου ,το live που θα ταρακανουνήσει την καλαματιανη ραστώνη..."σαν να μην υπάρχει αύριο"!!! 

Πάντα το αγρόκτημα μας αποτελούσε πηγή εμπνευσης και δημιουργίας για καλλιτέχνες που αναζητούν την αποκέντρωση της τέχνης και την δημιουργία με τους δικούς τους όρους, στον τόπο παραγωγής. 
Όπως η τράπεζα σπόρων μας είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται να εξασκηθούν στην αυτοδιαχείριση της τροφής τους και να συμβάλλουν στην αέναη διατήρηση της βιοποικιλλότητάς μας , έτσι και το αγρόκτημά μας ειναι ανοιχτό  σε καλλιτέχνες που εκτιμάνε το έργο μας , λειτουργούν αυτοοργανωμένα και τολμούν να πάνε την τέχνη τους ένα βήμα πιο πέρα!Οι " Θύρες" ανοίγουν στις 17.30 και τα live ξεκινάνε στις 18.00 , (αυστηρά)

Παρακαλούμε Αυτοπροσκληθείτε!"Χορηγοί επικοινωνίας" είμαστε όλοι όσοι μετέχουμε σε αυτό.  
Διαβάστε την συνέχεια...

Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ LAFARGE ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ISIS!.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016
Η εταιρια δραστηριοποιειται και στην Ελλαδα
Χρηματοδοτεί επίσης την οικογένεια Κλίντον!

Του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου

Δεν έχουν σταματημό οι αποκαλύψεις περί διασυνδέσεως της οικογένειας Κλίντον και φυσικά της Χίλαρι έμμεσα ή άμεσα με την ισλαμιστική οργάνωση ISIS καθώς ο γαλλικός βιομηχανικός γίγαντας Lafarge κατηγορήθηκε πρόσφατα ότι αποτελεί χορηγό του Ισλαμικού Κράτους κατόπιν ευρέσεως εγγράφων μετά από δημοσιογραφική έρευνα και ότι η εταιρεία πληρώνει φόρους (!) στους ισλαμιστές για να λειτουργεί το εργοστάσιο τσιμέντου της εταιρείας στην Συρία ενώ αγόρασε και το παράνομο πετρέλαιό τους δίνοντάς τους έτσι χρήματα για τον πόλεμό τους εναντίον του Μ.Άσαντ και της Ανθρωπότητας.

  Το καλύτερο μέσα σε όλα αυτά; 
Η εταιρεία αυτή είναι βασικός χρηματοδότης του Δημοκρατικού Κόμματος, της προεδρικής υποψήφιάς τους Χίλαρι Κλίντον και είναι τακτικοί δωρητές του Clinton Foundation, η ίδια η Clinton πάλι ήταν διευθύντρια στην Lafarge στις αρχές του 1990 και ασχολούνταν με τις νομικές εργασίες της εταιρείας κατά την δεκαετία του 1980.
 Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κατά την σύνδεσή της με την Lafarge, η εταιρεία είχε αναμιχθεί στην μεταφορά οπλικού φορτίου κεκαλυμμένης αποστολής προς τον Σαντάμ Χουσείν (τότε τον αγαπούσαν οι Αμερικανοί) της CIA!


Δηλαδή η Χ.Κλίντον είχε από το μακρινό παρελθόν εμπλοκές με αποστολές οπλισμού στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η έρευνα όμως έγινε από την γαλλική Le Monde και αποκαλύφθηκε πρόσφατα αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία πρωτεύει στον τομέα των δομικών υλικώνπλήρωσε φόρους σε μεσάζοντες του  Isis όπως επίσης και σε άλλες ένοπλες ομάδες της Συρίας για να προστατέψει τις εργασίες παραγωγής τσιμέντου στην εμπόλεμη χώρα.
H αλήθεια έιναι ότι υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές για το θέμα αυτό στον διεθνή Τύπο που απορεί κανείς γιατί δεν έγινε ζήτημα στα λεγόμενα mainstream media.Όμως η Le Monde κάλυψε μόνο ένα κλάσμα από αυτά που συνέβησαν. Προηγούμενη έρευνα από την Zaman al-Wasl, πρακτορείου ειδήσεων που ελε΄γχεται από την λεγόμενη συριακή αντιπολίτευση αποκάλυψε ότι η Lafarge αγόραζε τακτικότατα πετρέλαιο από το ISIS.
H έρευνα της Al-Wasl’s έιχε δημοσιευθεί από τον Φεβρουάριο και βασιζόταν σε εσωτερικά έγγραφα και emails της εταιρείας. Το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι η Al-Wasl αναφέρει ότι ο CEO της Lafarge στην Συρία Frederic Jolibois,προσωπικά ζήτησε να γίνουν οι πληρωμές στο ISIS.
Έτσι λοιπόν έχουμε άμεση εμπλοκή της νυν προεδρικής υποψήφιας, των ΗΠΑ και της Γαλλίας με ένα κεκαλυμμένο κύκλωμα μεταφοράς όπλων και χρημάτων στους ισλαμιστές της Συρίας αλλά και στο ISIS.Τώρα όλοι πληρώνουν το έγκλημα αυτό καθώς οι ισλαμιστές διεξάγουν αιματηρά χτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σπέρνοντας τον θάνατο και τον τρόμο σε αθώους πολίτες που όμως ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί να μάθουν τις βρώμικες δουλειές των κυβερνήσεών τους. Αυτό το πληρώνουν και οι ίδιοι τώρα.Πρόσφατα η Γαλλία θρήνησε 84 νεκρούς στην Νίκαια την ημέρα της γαλλικής εθνικής εορτής στις 14 Ιουλίου.

Πριν λίγες ημέρες ένας Γάλλος Καθολικός ιερέας αποκεφαλίστηκε από σαλαφιστές που είχαν βγει από το γειτονικό τζαμί.Το Παρίσι το ίδιο είχε δεχθεί επίθεση στις 13 Νοεμβρίου του 2015, όταν ο Isis κατεύθηνε μια σειρά επθέσεων στο Παρίσι και στο προάστιο του Saint-Denis,σκοτώνοντας 130 άτομα και
τραυματίζοντας 368!

Κι όμως ένας από τους βασικούς χορηγούς τους ήταν μια γαλλική εταιρεία τακτική χρηματοδότρια της Χίλαρι Κλίντον.Έχει και συνέχεια η εταιρεία έχει αναλάβει την δημιουργία τεχνητών παραλιών στο Παρίσι με άμμο από την Συρία! Κι άλλα λεφτά για τους ισλαμιστές δηλαδή. Νέος συνέταιρος ο Δήμος Παρισίων που θρήνησε τόσους νεκρούς! Και τώρα τους δίνει και αυτός χρήματα για να συνεχίσουν τον έντιμο αγώνα τους!

Για τις επαφές της Lafarge με την Χ.Κλίντον και τις πρίεργες φιλίες με το ISIS εξέδωσε ανακοίνωση και ο Stephen Miller, Senior Policy Advisor του Ντόναλντ Τραμπ. 

 pronews.gr/
Διαβάστε την συνέχεια...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016
Μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (www.sepe.gr) θα μπορούν να γίνονται επώνυμα ή και ανώνυμα καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασίαΤις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ από τον ιστοχώρο sepenet.gr «εγκαινιάζει» ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Στο ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 2458/ 10.8.2016 στην ουσία προβλέπεται η απλούστευση των διαδικασιών Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.Ε.Π.Ε (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας)...


Με βάση του άρθρο 2 για τις υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και άλλων εγγράφων προβλέπεται μεταξύ άλλων πως οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περιγραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr ως εξής:

Α) εκ μέρους των εργοδοτών

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίαςστ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου
ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία
ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφα-λείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίαςιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργωνιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντοιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνταικ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τουςκα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπό-μενων ενδίκων βοηθημάτωνκγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Β) εκ μέρους των εργαζομένων

α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
Β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ
http://media.enikonomia.gr/data/files/112700_ea42b0dba5-90d1d9ad3d35b42c.pdf 
Διαβάστε την συνέχεια...

Oριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2015 για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2015) 

 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2015 (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων είκοσι δύο (422) εκ των τετρακοσίων πενήντα (450) συνολικά θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

 Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων (Τ4/Θ) θα ολοκληρωθεί μετά τη διενέργεια συμπληρωματικής ειδικής πρακτικής δοκιμασίας.
 Είκοσι έξι (26) εκ των προκηρυχθεισών θέσεων παραμένουν κενές λόγω ελλείψεως υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΔΩ: http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/news_files/july/3k_2015_oristika.zip?lve
Διαβάστε την συνέχεια...

ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 το καθιερωμένο πλέον «Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλλωτών.

Το πρωί, τελέστηκε στο εξωκλήσι που βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία πάνω στο βουνό πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία από το Σύλλογό μας και την οικογένεια Μυλωνά την οποία παρακολούθησε πλήθος προσκυνητών.
 Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, διανεμήθηκαν οι άρτοι, γλυκά προσφορά των γυναικών του συλλόγου τις οποίες και ευχαριστούμε και ένα κέρασμα με γουρνοπούλα, μπύρες και αναψυκτικά προς όλους, προσφορά του Συλλόγου.
Η γιορτή συνεχίστηκε το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.
Ξέφρενο κέφι και...

νεανικός παλμός χαρακτήρισαν ακόμα μία φορά το παραδοσιακό πανηγύρι. Με τον δεξιοτέχνη Γιώργο Δημητρόπουλο στο κλαρίνο, την Αγάθη στο τραγούδι και τη συνοδεία της εξαίρετης ορχήστρας τους το κέφι έφτασε στο ζενίθ. Η νεολαία κράτησε τα σκήπτρα στο χορό, συμπαρασύροντας και τους μεγαλύτερους σε ένα ξεφάντωμα που κράτησε έως τις πρωινές ώρες.Μας τίμησαν με την παρουσία τους  ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Διονύσης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλης Χίνης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μπάζιος και Δημήτρης Γιώτης, οι Δημ. Σύμβουλοι Κώστας Μιχόπουλος, Ανδρέας Δούκουρης, Γιάννης Γεωργακόπουλος και ο δικός μας Ηλίας Τσίρμπας, οι Εκπρόσωποι Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμητρα Βελισσάρη και Μακρυσίου Δημήτρης Πριλίγκος, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Ραψομματαίων «Ο Άγιος Γεώργιος» Ηλίας Κιαπές, Ραψομματαίων «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» Λεωνίδας Κανέλλος, Πολιανής Μεσσηνίας Ηλίας Κανελλόπουλος και η παρέα του Συλλόγου Τουρκολεκαίων.

Κατά τη διάρκεια του πανηγυριού έγινε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς. Τα δώρα κερδίζουν οι αριθμοί: 1473, 139, 637, 744, 1726, 1598, 1365, 540, 131, 132, 508, 722, 468, 335, 855, 752, 1096, 1419, 1455, 470, 523, 117, 668, 676, 66, 565, 411, 412, 608, 1307, 932, 933 και ήταν προσφορά του Συλλόγου μας, του Αλέκου Μυλωνά, της οικογένειας Κόκκοτα, του Διονύση Κόκκοτα, του Γιώργου Παναγόπουλου, της οικογένειας Μπάζιου, της οικογένειας Βελισσάρη, της Ευαγγελίας Παπαελευθερίου, του Γιάννη Δουβή, των Ανταλλακτικών Τρυφωνόπουλου και των επαγγελματιών της Μεγαλόπολης: Ζυμαρικά Μακρή, Κρεοπωλείο Μπάζιου, «Γερμανός» Ηλίας Στασινός, Τουριστικό Γραφείο Λιακόπουλου, Πρατήριο υγρών καυσίμων Δ. Παππάς, Κέντρο Τύπου «Το Περίπτερο», Εργαλεία Νίκος Μαρινόπουλος, Μαναβική Μπαλάσκας,  «Αρκαδιανή», της Αφροδίτης Σαραντοπούλου και του ΒΥΤΙΝΑ CLUB Δ. Παππάς τους οποίους ευχαριστούμε.Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διονύσης Κόκκοτας και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και την έμπρακτη στήριξή τους στο έργο του Συλλόγου και τους εύχονται ο Προφήτης Ηλίας να είναι πάντοτε δίπλα τους.Τέλος, ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες σε όλους όσοι με την εθελοντική τους εργασία και το κέφι τους συνέβαλλαν στην επιτυχία του πανηγυριού. 

Περισσότερες φωτογραφίες και videoαπό την εκδήλωση μπορείτε να δείτε στο blogτου Συλλόγου http://mallota-arcadias.blogspot.gr/
Διαβάστε την συνέχεια...

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΛΛΩΤΩΝ

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΛΛΩΤΩΝ  «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 Αγαπητοί μας συμπατριώτες, Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλωτών «Η Πρόοδος», προσκαλεί τα μέλη του, όπως ορίζει το Καταστατικό του, στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31-7-2016 και ώρα 12.00 μεσ. (μετά την τελετή ονομασίας της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ) στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλλωτών με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

   Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 2013-2016 
 α) Διοικητικός Απολογισμός δράσεων και εκδηλώσεων β) Οικονομικός Απολογισμός 
 -       Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
 -       Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου -       Προτάσεις, τοποθετήσεις μελών και συζήτηση 
 -       Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγ

ου. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας μέλους για το νέο Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται  στον  Γραμματέα  του  Συλλόγου  (τηλ. 6979-221030)  το  αργότερο  έως  27-7-2016.   
 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και νέα συνεδρίαση συγκαλείται χωρίς άλλη ανακοίνωση την επόμενη Κυριακή 7-8-2016, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.  

 Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογό μας. 

Σας περιμένουμε να συμβάλλετε με τη συμμετοχή, τις ιδέες και τις προτάσεις σας στην αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου μας.   

 Με πατριωτικούς χαιρετισμούς   
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου  
Διαβάστε την συνέχεια...

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΘΗ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλλωτών διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλλωτών.
Το όμορφο περιβάλλον του χώρου και η δροσιά της νύχτας μας προδιαθέτουν για μεγάλο γλέντι μέχρι το πρωί. Θα μας διασκεδάσουν: ο Γιώργος Δημητρόπουλος με την Αγάθη και την ορχήστρα τους.

Σας περιμένουμε να έρθετε με την παρέα σας και να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Από email
Διαβάστε την συνέχεια...

Ο Κώστας Μιχόπουλος νέος πρόεδρος στην ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016
Στα χέρια ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού από την Αρκαδία πέρασε, πριν από λίγες μέρες, μία από τις Αναπτυξιακές εταιρίες της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου, στην οποία Πρόεδρος εξελέγη ο π. Δήμαρχος Γόρτυνος και νυν στέλεχος της Δημοτικής Αρχής της Μεγαλόπολης, κ. Κωνσταντίνος Μιχόπουλος.

Συγκεντρώνοντας μεγάλα ποσοστά προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, ο κ. Μιχόπουλος ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του στο Λεβίδι και δηλώνει ότι είναι...

  έτοιμος να αλλάξει σελίδα στην ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ και να τη μετατρέψει σε “πολυεργαλείο” ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων και των ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Πελοποννήσου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μιχόπουλος παρέλαβε την προεδρία της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. από τον απερχόμενο Πρόεδρο, που ήταν ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Γιάννης Γιαννόπουλος. 


Πηγή: http://www.drt915.gr
Διαβάστε την συνέχεια...